In trang này
Ban Giám đốc
Cập nhật ngày: 15/03/2019 12:00:00

1.

Ông Võ Lê Nhật

Thạc sĩ Quy hoạch - Kiến trúc sư

Giám đốc

2.

Ông Phan Văn Tuấn

Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình

Phó Giám đốc

3.

Ông Mai Xuân Minh

Cử nhân Kinh tế

Phó Giám đốc

4.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung

Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Phó Giám đốc

In trang này