In trang này
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Cập nhật ngày: 26/11/2013 03:50:12
Phòng Nghiên cứu Khoa học là đơn vị chuyên môn, tham mưu cho Giám đốc và các Phó Giám đốc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học lịch sử nói chung, trong đó đi sâu vào nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế.  
I. Chức năng nhiệm vu
  - Nghiên cứu, sưu tầm có chọn lọc, thiết lập các hồ sơ khoa học về văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế.  
- Thiếp lập các hồ sơ khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định của Luật Di sản Văn hóa, Công uớc quốc tế về bảo vệ di sản văn hóa nhân loại mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
           
1. Công tác nghiên cứu:    - Nghiên cứu một cách cơ bản có hệ thống những nội dung lịch sử và giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là nghiên cứu văn hóa Huế trong mối tương quan với nền văn hoá Việt Nam;  
 
 
- Lập hồ sơ khoa học các di tích trình cấp có thẩm quyền xếp hạng theo qui định hiện hành;
  - Nghiên cứu các giá trị văn hóa phi vật thể triều Nguyễn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thông qua việc tổ chức, phục dựng các lễ hội của triều Nguyễn (lễ tế Nam Giao, lễ tế Xã Tắc, lễ Truyền lô....);  
- Nghiên cứu, thám sát khảo cổ học các công trình kiến trúc của triều Nguyễn phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích;
  - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và dịch thuật liên quan đến di sản văn hóa Huế và lịch sử triều Nguyễn; tổ chức biên soạn và in ấn các tài liệu khoa học có liên quan phục vụ cho công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế;   - Tư vấn, thẩm định khoa học cho các dự án trùng tu, bảo tồn tôn tạo các di tích. Cử cán bộ giám sát cho các dự án liên quan đến bảo tồn di tích.  
2. Công tác thư viện:
 
- Sưu tầm lưu trữ các tư liệu có liên quan đến di sản văn hóa Huế nhằm phục vụ công tác bảo tồn di tích và nghiên cứu khoa học;
 
- Quản lý chặt chẽ nguồn tư liệu lịch sử theo quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động thư viện; xây dựng nội qui phòng đọc;
  - Thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong nước và quốc tế để sưu tầm các nguồn tư liệu, thực hiện các đề tài, dự án khoa học nhằm bảo tồn và nâng cao giá trị di sản văn hóa Huế;  
- Thực hiện số hóa những tài liệu hiện có.
 
3. Công tác khoanh vùng bảo vệ di tích:
 
- Lập hồ sơ điều chỉnh khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định của Luật Di sản Văn hóa;
  - Lập hồ sơ khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc và xin cấp quyền sử dụng đất các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý;  
- Lập kế hoạch di dời, giải tỏa các hộ dân trong khu vực I di tích theo từng giai đoạn cụ thể;
 
- Đề xuất các giải pháp quản lý việc xây dựng trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích;
 
- Khảo sát, trả lời đơn thư khiếu kiện, đơn thư xin sửa chữa nhà ở... của các hộ dân trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích;
 
- Điều tra định kỳ các hộ dân sinh sống trong khu vực I khoanh vùng bảo vệ di tích;
  - Phối hợp với các ban, ngành thực hiện các dự án về bảo tồn và phát huy giá trị các điểm di tích Huế; thực hiện các giải pháp hạn chế sự xâm lấn, xây dựng trái phép trong khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích;   - Tham gia nghiên cứu, phối hợp tổ chức dàn dựng và phục vụ các lễ hội trong khuôn khổ Festival Huế và các chương trình lễ hội thường xuyên như Đêm Hoàng Cung, lễ tế Xã Tắc...  
II Cơ cấu tổ chức
 
1. Phòng Nghiên cứu Khoa học có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng phụ trách các lĩnh vực, có 05 tổ chuyên môn trực thuộc:
 
- Tổ Hồ sơ di tích – Khảo cổ
 
- Tổ Văn hóa Phi Vật thể
 
- Tổ Nghiên cứu – Xuất bản
 
- Tổ Thông tin – Thư viện
 
- Tổ Khoanh vùng bảo vệ di tích.
 
In trang này