In trang này
PHÒNG HỢP TÁC - ĐỐI NGOẠI
Cập nhật ngày: 26/11/2013 03:11:22

1.Lập báo cáo định kỳ gửi UBQG UNESCO Việt Nam và Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch  

2. Tham gia tổ chức thiết lập và theo dõi các mối quan hệ quốc tế với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và các tổ chức quốc tế nhằm tranh thủ nhân tài, vật lực cho công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế.  

3. Tham gia xây dựng và quản lý các dự án bảo tồn, đào tạo có nguồn vốn hỗ trợ của nước ngoài.  

4. Dịch thuật và lưu trữ các văn bản, hồ sơ tài liệu liên quan đến quan hệ hợp tác quốc tế.  

5. Tổ chức phiên dịch tại các hội nghị, hội thảo quốc tế và khi BGĐ làm việc với khách nước ngoài.  

6. Tổ chức nghiên cứu các di sản trên thế giới và đề xuất các ý kiến giao lưu và hợp tác quốc tế.

In trang này