In trang này
PHÒNG CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG
Cập nhật ngày: 26/11/2013 03:44:18
1.Tổ chức phối hợp với các cơ quan khoa học để nghiên cứu các giá văn hóa cảnh quan di tích Huế (sân vườn, hồ ao, hoa cây cảnh, cây xanh, chim, thú, cá).

2. Xây dựng hồ sơ hiện trạng cảnh quan di tích Huế phục vụ nghiên cứu mở rộng để tổ chức phục hồi, tôn tạo nhằm trả lại giá trị cảnh quan môi trường di tích phục vụ lợi ích kinh tế - văn hóa - xã hội.

3. Xây dựng chương trình kế hoạch, phối hợp lập dự án khả thi để tôn tạo sân vườn, rừng thông, chuồng nuôi chim thú ở các điểm di tích.

4. Phân công cán bộ chuyên trách, nhân viên chuyên quản cắt tỉa, bảo dưỡng, chống đỡ, phòng trừ sâu bệnh (mùa khô hạn và bão lũ). Trồng dặm cây xanh cho một số điểm di tích.

5. Xây dựng kế hoạch trang trí thường xuyên các điểm di tích và tổ chức trang trí lễ hội, hội nghị. Phân công người duy trì, bảo dưỡng (cắt tỉa, uốn, tưới, phòng trừ sâu bệnh) cho chậu hoa cảnh, bó vỉa, thảm cỏ, vườn lan.

6. Lập vườn ươm hoa cây cảnh và trồng trang trí cho di tích theo mùa vụ; xây dựng ươm cây xanh, bảo tồn giống, phục vụ lâu dài cho việc bảo tồn và tôn tạo cảnh quan di tích.

7. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chuyên ngành nhằm đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, nghệ nhân và cán bộ có kỹ thuật phục vụ công cuộc bảo tồn cảnh quan môi trường di tích Huế.
In trang này