In trang này
NHÀ HÁT NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CUNG ĐÌNH HUẾ
Cập nhật ngày: 26/11/2013 12:00:00

1. Nghiên cứu chọn lọc, bảo tồn giá trị các thể loại di sản văn hoá nghệ thuật truyền thống cung đình Huế.  

2. Sưu tầm các giá trị văn hóa truyền thống có liên quan đến cung đình như: nhạc cung đình, ca múa cung đình, tuồng cung đình và lễ hội cung đình.  

3. Tổ chức bảo tồn, lưu trữ, trưng bày, biểu diễn phục vụ khách tham quan du lịch nhằm tạo sự sinh động, phong phú cho chương trình tham quan và tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.  

4. Tổ chức giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật khi có nhu cầu và được cấp trên cho phép. Phối hợp với các cơ quan văn hóa nghệ thuật nhằm đào tạo nhạc công và diễn viên để nâng cao trình độ cán bộ.  

5. Tạo nguồn thu để góp phần vào công cuộc tu bổ di tích theo phương châm "lấy di tích nuôi di tích".

In trang này