In trang này
Báo cáo số: 480/BC-BTDT, 20/4/2018 - Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017
Cập nhật ngày: 20/04/2018 12:00:00

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 480 /BC-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

 

BÁO CÁO

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

  Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (viết tắt là Trung tâm BTDT Cố đô Huế) kính báo cáo kết quả đánh giá từ 16/12/2016 đến 15/12/2017, cụ thể như sau:

1. Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN):

a. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy luôn sâu sát, giáo dục nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên.

Các tổ chức, đơn vị nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí nên đã có sự lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không bao che cho tệ tham nhũng, lãng phí, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

- Đảm bảo các điều kiện thiết yếu và kịp thời các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp; thiết lập hệ thống mạng Internet đến các đơn vị cơ sở giúp truy cập, tra cứu thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Đưa vào nội dung kiểm điểm sinh hoạt định kỳ trong các kỳ sinh hoạt của đảng bộ bộ phận, chi bộ, bình xét thi đua hàng tháng và sinh hoạt của các đoàn thể để vừa có tác dụng tuyên truyền giáo dục, phổ biến các quy định mới có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng đến với cán bộ, viên chức và người lao động; đồng thời chấn chỉnh kịp thời mầm mống các hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh.

- Trung tâm đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo việc thực hiện phòng, chống tham nhũng trong đơn vị mỗi khi có sự chỉ đạo, đốc thúc của cấp trên và ngăn ngừa những biểu hiện sai phạm.

b. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN:

- Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng luôn được chú trọng và đẩy mạnh. Đã triển khai việc giới thiệu và phổ biến các văn bản của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến các phòng ban, đơn vị trong Trung tâm, cụ thể như Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị quyết TW; các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và các văn bản của UBND tỉnh…

- Trung tâm cũng đã tổ chức tuyên truyền bằng cách thông qua trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng, quán triệt đối với các đồng chí là Trưởng các phòng ban, đơn vị để triển khai đến tận cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị mình quản lý. Vì vậy, sau khi tuyên truyền, quán triệt, nhận thức của cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm có chuyển biến rõ rệt, tích cực phòng, chống lãng phí trong thực thi nhiệm vụ và ngăn ngừa, tránh những biểu hiện sai trái, lệch lạc. Sau khi đã có nhận thức đúng đắn đối với công tác phòng, chống tham nhũng, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm đã thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng theo cam kết đã được ký, kết hợp với cuộc vận động: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lồng ghép với các tiêu chí xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.

Thông qua hệ thống mạng LAN, Trung tâm đã trang bị lắp đặt hệ thống Internet để truy cập thông tin và tiếp nhận các văn bản liên quan (qua thư viện pháp luật), tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị cơ sở thường xuyên nắm bắt được nội dung yêu cầu của Đảng và Nhà nước thông qua đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

- Trung tâm luôn nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, viên chức và người lao động, tạo sự đồng thuận trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

c. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về PCTN:

Trung tâm thường xuyên quán triệt Chương trình công tác năm về phòng, chống tham nhũng của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; giao trách nhiệm cụ thể đến Trưởng các phòng ban, đơn vị, Bí thư các đảng bộ bộ phận, chi bộ đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị xây dựng chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình hoạt động ngay tại các đơn vị cơ sở.

d. Công tác thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN:

Trung tâm BTDT Cố đô Huế thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng thường xuyên, kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên:  quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong các cuộc giao ban hàng tháng tại đơn vị; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng định kỳ cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh. Cho đến nay, Trung tâm BTDT Cố đô Huế chưa để xảy ra trường hợp tham nhũng nào, thường xuyên báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của Trung tâm theo đúng quy định.

2. Kết quả thực hiện công tác PCTN:

a. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

- Bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị:

+ Công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án đều chấp hành tốt theo Luật xây dựng, Luật đầu tư và các chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.

+ Việc mua sắm, quản lý tài sản công được quản lý chặt chẽ theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ; mở sổ theo dõi theo danh mục của từng phòng ban, đơn vị; tổ chức kiểm kê định kỳ hàng năm, đánh giá chất lượng tài sản để quyết định việc mua sắm tài sản theo định mức tiêu chuẩn, không vượt quá chế độ quy định. Nếu có phát sinh, Trung tâm kịp thời quyết toán báo cáo với cơ quan tài chính để điều chỉnh. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã xây dựng định mức sử dụng văn phòng phẩm đối với từng đơn vị, từng cá nhân, các đơn vị chịu trách nhiệm về tình hình sử dụng văn phòng phẩm tại đơn vị mình, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm.

+ Công tác theo dõi, quản lý tài chính, ngân sách nhà nước và vé tham quan theo quy trình như sau:

Công tác kế hoạch tài chính được triển khai có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc việc quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, bố trí kinh phí kịp thời cho các hoạt động theo kế hoạch và đột xuất của đơn vị do cấp trên giao. Trên cơ sở dự toán được cấp có thầm quyền giao, đơn vị đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ về chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên và chi sự nghiệp đặc thù di tích Huế. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán công nợ; phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm về tài chính; thường xuyên hướng dẫn các phòng ban, đơn vị tuân thủ nguyên tắc tài chính về thực hiện các chính sách, chế độ và các quy định của Nhà nước hiện hành phục vụ cho công tác kế toán - tài chính. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo đúng quy trình; tiến hành kiểm tra, giám sát các thủ tục về chính sách quản lý đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả; đảm bảo thanh toán vốn đầu tư kịp thời, đúng quy định.

Trung tâm đã tăng cường việc kiểm tra giám sát, tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh những hiện tượng tham nhũng, quay vòng thẻ điện tử (vé) làm thất thoát ngân sách nhà nước, đảm bảo bán đúng và đủ số lượng thẻ điện tử (vé) dành cho từng đối tượng khách tham quan, bán đúng loại thẻ điện tử (vé) do cơ quan nhà nước phát hành; cuối ngày thu nộp đầy đủ các khoản thu bán thẻ điện tử (vé) vào quỹ Trung tâm và chuyển nộp vào ngân sách nhà nước với quy trình như sau:

* Trình cơ quan thuế về mẫu thẻ điện tử (vé) và dự trù số lượng để phát hành;

* Phát hành thẻ điện tử (vé) đúng với số lượng theo seri, mẫu thẻ điện tử (vé) đã được quy định;

* Văn phòng quản lý thẻ điện tử (vé) tại kho;

* Đóng dấu "tham quan" lên vé giấy;

* Giao thẻ điện tử (vé) cho bộ phận quản lý bán vé theo đúng đề xuất được duyệt;

* Bán thẻ điện tử (vé) tại các điểm di tích: Mở sổ sách theo dõi số lượng thẻ điện tử (vé), tổ chức đối chiếu, kiểm kê vé giữa thủ kho và người nhận thẻ điện tử (vé), báo cáo cuối tháng gửi Cục thuế theo dõi, quản lý và kiểm tra; tiền thu hàng ngày từ thẻ điện tử (vé) tham quan tại các điểm di tích được quản lý chặt chẽ tránh tình trạng tiêu cực xảy ra. Thực hiện luân chuyển định kỳ cán bộ tổ bán vé; lắp đặt hệ thống camera quan sát tại các điểm bán thẻ điện tử (vé) và kiểm soát thẻ điện tử (vé).

+ Tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ:

Công tác tổ chức cán bộ được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Việc tuyển dụng, quản lý, quy hoạch, đào tạo, công tác tiếp nhận, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục quy định.

Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng đẩy mạnh nhằm động viên những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kịp thời phát hiện các trường hợp sai phạm để tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định.

- Công tác cải cách hành chính:

+ Nhằm phù hợp với từng giai đoạn phát triển, ngang tầm với nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm BTDT Cố đô Huế. Theo Quyết định 2062, Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế; thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế gồm di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và di sản cảnh quan môi trường gắn liền di tích với 17 nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã xây dựng và ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 12 phòng ban, đơn vị. Trong những năm qua, Trung tâm không ngừng hoàn thiện, xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của các phòng ban, đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

+ Hiện nay Trung tâm đang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nên Trung tâm đã chủ động xây dựng cơ chế tài chính áp dụng có hiệu quả đối với các đối tác; đồng thời, tăng cường quảng bá trên website, trên mạng internet để các đơn vị lữ hành du lịch dễ dàng nắm bắt và kịp thời xây dựng tour, nhờ đó mà công tác phát huy giá trị di tích Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, lượng khách du lịch đến tham quan di tích Huế ngày càng tăng.

+ Đã triển khai nối mạng LAN nội bộ trong toàn Trung tâm, xây dựng các chương trình phần mềm ứng dụng trên máy tính, tích cực sử dụng mạng máy tính và Internet để cung cấp thông tin phục vụ công tác ngày càng nhanh chóng chính xác hơn. Đổi mới lề lối và phương thức làm việc gắn liền với các ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

- Căn cứ Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2008 về việc thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm đã rà soát, tiến hành chuyển đổi một số vị trí công tác đang làm việc tại Trung tâm theo quy định như: các cá nhân thực hiện công việc về công tác nhân sự và quản lý nhân lực; hoạt động quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Nhà nước; quản lý xây dựng cơ bản và quản lý dự án.

- Từ 01/8/2016 đến 30/7/2017, cơ quan không để xảy ra tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng, thường xuyên quan tâm sâu sát, ngăn ngừa không để xảy ra hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... theo quy định; Triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính theo chế độ quy định;

Các tiêu chuẩn, định mức, sử dụng ô tô, xăng xe, điện thoại, điện, nước, hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, chi hỗ trợ tiền lương tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày lễ, tết, các hoạt động hiếu, hỷ, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. Ngoài ra, các đơn vị cấp III trực thuộc đều có Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị dựa trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội của Trung tâm.

- Trung tâm đã tiến hành việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo đúng quy định. Hàng năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 11, Văn phòng lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai trình Giám đốc Trung tâm phê duyệt; gửi mẫu Bản kê khai, hướng dẫn và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, việc kê khai phải được hoàn thành và nộp về cho đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức, cán bộ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Bản kê khai, cán bộ của Văn phòng được phân công kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định (theo mẫu) thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Bản kê khai được nộp cho cấp quản lý theo quy định, một bản do Văn phòng Trung tâm lưu giữ và gửi 01 bản sao đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công khai Bản kê khai để thực hiện việc công khai theo quy định. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Trung tâm đã thông báo cho những đối tượng tiến hành kê khai tài sản, thu nhập và nộp bản kê khai hàng năm theo đúng quy định (danh sách được duyệt). Trong quá trình thực hiện, không có những vướng mắc, khó khăn nào xảy ra.

- Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức Trung tâm cơ bản được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, ứng xử với cán bộ lãnh đạo và đồng nghiệp, các tổ chức bên ngoài, báo chí, đối với gia đình...; bên cạnh đó Trung tâm cũng đã xây dựng Quy chế Văn hóa công sở để triển khai áp dụng trong toàn đơn vị. Trung tâm BTDT Cố đố Huế là đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nên việc ứng xử trong công việc được quan tâm chú trọng, quản lý và xử lý việc ứng xử thuộc thẩm quyền của Trung tâm, quán triệt cán bộ, viên chức phải tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ứng xử có văn hóa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Luôn bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm cao trong thi hành nhiệm vụ. Xây dựng nếp sống văn minh, sống và làm việc theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm không có việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng.

- Trung tâm luôn thực hiện tốt trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ.

- Trung tâm không có vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

b. Kết quả thực hiện các biện pháp phát hiện hành vi tham nhũng:

Trung tâm thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đơn vị và đến nay chưa để xảy vụ việc tham nhũng nào.

3. Số liệu báo cáo đánh giá:

(Có Bộ chỉ số đánh giá kèm theo).

Trên đây là Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 từ 16/12/2016 đến 15/12/2017; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kính báo cáo./.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

  - UBND tỉnh (để báo cáo);

  - Thanh tra tỉnh;

  - GĐ và các PGĐ Trung tâm;

  - CVP;

  - Lưu VT.

(đã ký)

Phan Thanh Hải

 

         

   

In trang này