In trang này
Báo cáo số: 588/BC-BTDT, 15/5/2018 - Báo cáo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018
Cập nhật ngày: 15/05/2018 12:00:00

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 588 /BC-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

 

 

BÁO CÁO

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Công văn số 2776/UBND-TP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (viết tắt là Trung tâm BTDT Cố đô Huế) kính báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện:

1. Công tác ban hành văn bản triển khai chỉ đạo, hướng dẫn:

Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã ban hành Kế hoạch về việc phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021.

Ngoài ra, Trung tâm còn bám sát các văn bản, chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” được phê duyệt theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn II (2016 - 2020) (gọi tắt là Đề án 2160); Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” được phê duyệt theo Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 65); Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án 2016 đến năm 2020; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2018 thực hiện Đề án 2016 năm 2018; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 thực hiện Đề án 65 năm 2018.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật:

Trung tâm luôn cử cán bộ, viên chức tham gia các lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật mới ban hành, sửa đổi do các cơ quan cấp trên tổ chức để triển khai cho các phòng ban, đơn vị trong Trung tâm nghiên cứu thực hiện.

3. Củng cố, kiện toàn, đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

Tiếp tục giao cho Văn phòng Trung tâm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị tổ chức triển khai các văn bản pháp luật theo đề cương hướng dẫn của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

4. Nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật:

6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, các Nghị định về công tác văn thư lưu trữ; chế độ chính sách của người lao động; công tác phòng chống cháy, nổ; công tác an toàn vệ sinh lao động, Luật Di sản Văn hoá, Luật Lao động .v.v… Trung tâm đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản Quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức đến các phòng ban, đơn vị như: Luật Viên chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Bảo hiểm xã hội,… và những văn bản pháp luật có liên quan. Tất cả các công tác trên được lồng ghép trong các cuộc họp giao ban hàng tháng để phổ biến cho cán bộ cốt cán biết về các quy định nêu trên.

II. Đánh giá chung (kết quả, tồn tại, hạn chế; vướng mắc, nguyên nhân):

1. Kết quả đạt được:

- Trung tâm luôn triển khai cập nhật những văn bản pháp luật mới để triển khai tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

- Triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và người dân sống trong vùng di sản.

2. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi: Được lãnh đạo Trung tâm quan tâm và chỉ đạo sâu sát trong công tác phổ biến và giáo dục pháp luật nên cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm thường xuyên học tập pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b. Khó khăn:

- Trung tâm BTDT Cố đô Huế với số lượng cán bộ, viên chức và người lao đông, làm việc phân tán nhiều nơi nên gặp khó khăn trong việc tổ chức triển khai phổ biến giáo dục pháp luật.

- Cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật kiêm nhiệm nên chưa mang lại hiệu quả cao.

III. Kiến nghị đề xuất: Tổ chức tạo điều kiện tốt cho công tác tham gia học tập, nghiên cứu tại các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kính báo cáo./.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Tư pháp;

- GĐ và các PGĐ TT;

- CVP;

- Tổ CNTT - VP;

- Lưu VT.

(đã ký)

Phan Thanh Hải

 
In trang này