In trang này
Kế hoạch số: 599/KH-BTDT, 15/5/2018 - Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
Cập nhật ngày: 16/05/2018 12:00:00

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 589 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng

Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng, ban hành Kế hoạch của đơn vị, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đến các phòng ban, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

2. Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo hướng văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang.

3. Thường xuyên quán triệt để cán bộ, viên chức và người lao động hiểu rõ tầm quan trọng của pháp luật trong công việc và đời sống hàng ngày.

II. Nội dung thực hiện:

1. Các phòng ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Trung tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nêu gương, nhân rộng các mô hình, điển hình trong tổ chức lễ cưới, lễ tang văn minh, tiến bộ, tiết kiệm. Phê phán những trường hợp tổ chức lễ cưới, lễ tang linh đình, phô trương, lãng phí, vụ lợi, dài ngày.

2. Thực hiện nghiêm các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch có hiệu quả.

 4. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chỉ thị đúng quy định.

 

III. Tổ chức thực hiện:

1. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị đúng quy định.

2. Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được biết để thực hiện thường xuyên và có nề nếp.

3. Giao trách nhiệm cho Văn phòng Trung tâm cập nhật các văn bản liên quan lên website của đơn vị; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và có báo cáo định kỳ hàng năm vào tháng 11 cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Sở văn hoá và Thể thao.

Trên đây là Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Giám đốc Trung tâm yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trung tâm kính báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - UBND tỉnh TT Huế (để b/c);

- Sở VH & TT tỉnh TT Huế;

- GĐ và các PGĐ TT;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Lưu VT.

(đã ký)

Phan Thanh Hải

 

         

In trang này