In trang này
Kế hoạch số: 77/KH-BTDT, 16/01/2018 - Kế hoạch về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
Cập nhật ngày: 16/01/2018 12:00:00

 UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức triển khai thực hiện

công tác cải cách hành chính năm 2018

 

Thực hiện Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh;

Trung tâm BTDT Cố đô Huế xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm có phẩm chất và năng lực, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm cũng như cấp trên giao phó.

- Thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực công tác.

- Công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc; đồng thời gắn với đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan.

2. Yêu cầu:

- Gắn việc thực hiện cải cách hành chính với việc thực hiện các quy định của nhà nước.

- Trong quá trình triển khai cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan; khắc phục những hạn chế, vướng mắc để ngày càng hoàn thiện việc cải cách hành chính.

- Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác động tích cực đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện.

- Lãnh đạo Trung tâm, các phòng ban, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm như: Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh phối hợp triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

2. Cải cách thể chế:

- Đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

- Tập trung vào việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trên tinh thần công khai, dân chủ, minh bạch và cải cách hành chính.

3. Cải cách thủ tục hành chính:

- Tiếp tục sửa đổi bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc và các quy chế khác của Trung tâm và công khai, giám sát việc thực hiện các quy chế.

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính theo các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và tính hiệu quả để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ, cụ thề các quy định về thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của Trung tâm.

- Thực hiện thường xuyên công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực thi hành trên website của Trung tâm.

4. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Thường xuyên xem xét, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị thuộc Trung tâm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao. Mạnh dạn chuyển đổi cơ chế hoạt động cho một số đơn vị trực thuộc Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung để ban hành quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban và đơn vị trực thuộc Trung tâm.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, chất lượng ngày càng nâng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển củaTrung tâm cũng như của tỉnh nhà.

- Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung cán bộ, công chức, viên chức vào diện quy hoạch dài hạn theo định kỳ hàng năm. Đảm bảo đủ số lượng lẫn chất lượng theo hướng lâu dài, ổn định để đáp ứng yêu cầu bổ sung, điều động luân chuyển.

- Thực hiện đúng các qui định về xét tuyển viên chức.

- Xây dựng kế hoạch luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức theo nghị định số 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP, ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158//2007/NĐ-CP và Quyết định số 1532/QĐ-UBND, ngày 04/07/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các vị trí công tác cần chuyển đổi theo định kỳ nhằm nâng cao chất lượng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức.

- Tạo điều kiện để cán bộ, viên chức trong diện quy hoạch được nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cũng như bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước...

6. Cải cách tài chính công:

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (trước đây là Nghị định 43 của Chính phủ); thực hiện công khai, dân chủ trong quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng biên chế và kinh phí; chi tiêu, mua sắm tài sản đúng chế độ, chính sách; thực hành quản lý tốt tài sản; tiết kiệm chi thường xuyên trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

7. Hiện đại hoá hành chính:

- Tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hộp thư điện tử, phần mềm về quản lý văn bản, quản lý nhân sự và các phần mềm ứng dụng khác phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Trung tâm.

- Tiếp tục vận hành tốt trang thông tin điện tử của Trung tâm nhằm cung cấp kịp thời thông tin đến với du khách, cộng đồng.

- Triển khai, tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Trung tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Thường xuyên rà soát, triển khai thực hiện luật, văn bản quy phạm pháp luật...

2. Rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới để tổ chức triển khai thực hiện.

3. Tiếp tục xây dựng phương án đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các phòng ban, đơn vị của Trung tâm theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

4. Xây dựng kế hoạch luân chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

5. Xây dựng quy chế, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác của Trung tâm.

6. Xây dựng các phần mềm, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Trung tâm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại các phòng ban, đơn vị.

2. Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được biết để thực hiện thường xuyên và có nề nếp. Giao trách nhiệm cho Văn phòng Trung tâm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp xây dựng báo cáo đúng thời gian quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các phòng, ban, đơn vị chủ động báo cáo, trình Giám đốc Trung tâm xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 của Trung tâm BTDT Cố đô Huế. Giám đốc Trung tâm yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trung tâm kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh được biết./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - UBND tỉnh TT Huế (để b/c);

- Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế (để b/c);

- GĐ và các PGĐ TT;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Lưu VT.

(đã ký)

Phan Thanh Hải

In trang này