In trang này
Kế hoạch số: 81/KH-BTDT, 17/01/2018 - Kế hoạch về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
Cập nhật ngày: 17/01/2018 12:00:00

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

                                            

Thực hiện Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018;

Trung tâm BTDT Cố đô Huế xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của đơn vị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm đi vào hoạt động thường xuyên, ổn định, có nề nếp.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính, coi việc rà soát là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của mỗi cán bộ, viên chức khi được phân công giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện tốt công tác công bố, công khai các thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan lên trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân và tổ chức để kịp thời kiến nghị và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định hành chính.

2. Yêu cầu:

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong quá trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với việc thi đua khen thưởng; xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kiện toàn đội ngũ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính:

- Cử cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Cử cán bộ, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do các cơ quan liên quan tổ chức.

Cập nhật, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.                                                                                                                                   

2. Tham gia hoàn thiện thể chế trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính: Tham gia góp ý các dự thảo sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiếp nhận, xử lý đề nghị xử lý (hoặc phối hợp) những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết:

- Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

- Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính.

4. Công bố, công khai TTHC: Công bố các TTHC trên trang thông tin điện tử của Trung tâm.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động cá nhân, tổ chức tham gia kiểm soát TTHC:

- Duy trì trang thông tin điện tử của Trung tâm, bổ sung kịp thời thông tin về TTHC để tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu.

- Tuyên truyền rộng rãi về công tác kiểm soát TTHC.

7. Chế độ thông tin báo cáo: Đảm bảo thực hiện tốt các chế độ thông tin, báo cáo theo quy định hoặc đột xuất.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Văn phòng Trung tâm làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm, đồng thời có trách nhiệm triển khai Kế hoạch tới các đơn vị thuộc và trực thuộc. Chủ động xây dựng và dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc Trung tâm xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch về việc thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Trung tâm BTDT Cố đô Huế. Giám đốc Trung tâm yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trung tâm kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - UBND tỉnh TT Huế (để b/c);

- VP UBND tỉnh (để b/c);

- GĐ và các PGĐ TT;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Lưu VT.

(đã ký)

Phan Thanh Hải

 
In trang này