In trang này
Thông báo số: 1046/TB-BTDT, 04/9/2018 - Về việc thay đổi thời gian làm việc
Cập nhật ngày: 04/09/2018 12:00:00

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1046/TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian làm việc 

 

Thực hiện Thông báo số 234/TB-UBND ngày 31/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu các phòng ban, đơn vị thực hiện theo giờ làm mới, cụ thể như sau:

1. Thời gian làm việc hành chính:

- Buổi sáng bắt đầu làm việc từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 (thay cho giờ làm việc cũ từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30).

- Buổi chiều bắt đầu làm việc từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 (thay cho giờ làm việc cũ từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00).

Thời gian bắt đầu áp dụng giờ làm việc mới kể từ ngày 05/9/2018. Các đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì không áp dụng mốc giờ làm việc mới này.

2. Riêng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan tại các điểm di tích vẫn giữ nguyên mốc thời gian cũ như đã quy định (mùa hè: từ 06 giờ 30 đến 17 giờ 30; mùa đông: từ 07 giờ 00 đến 17 giờ 00).

Nhận được Thông báo này, Giám đốc Trung tâm yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt để cán bộ, viên chức và người lao động biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - UBND tỉnh (để báo cáo);

- UBND: thành phố Huế,    các huyện, thị xã (để biết);

- GĐ và các PGĐ TT;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Tổ CNTT - VP (cập nhật web);

- Lưu VT.

(đã ký)

Phan Thanh Hải

 
In trang này