In trang này
Kế hoạch số: 1160/KH-BTDT, 28/9/2018 - Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Cập nhật ngày: 28/09/2018 12:00:00

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1160 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

   Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018;

   Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động của đơn vị, cụ thể như sau:

   I. Mục đích yêu cầu:

   - Nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm và giới thiệu, tuyên truyền cho mọi người hiểu biết hơn về pháp luật.

   - Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Thực hiện theo phương châm: "Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

   - Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

   - Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù; bám sát nhiệm vụ chính trị cơ quan, trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

   - Việc triển khai Ngày Pháp luật được thực hiện phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

   II. Nội dung thực hiện:

   1. Chủ đề: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, hóp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

   2. Khẩu hiệu:

   - Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;

   - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

   - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân;

   - Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả;

   - Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;

   - Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.         

   3. Quy mô thực hiện:

   Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của việc thực hiện Ngày Pháp luật và tình hình, điều kiện cụ thể; các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, đơn vị, xác định quy mô tổ chức “Ngày pháp luật” phù hợp, hiệu quả, tránh lãng phí. Trong điều kiện hiện tại, nên tổ chức theo quy mô nhỏ với hình thức rút gọn là phù hợp, có tính khả thi, dễ thực hiện; treo băng cờ khẩu hiệu tại cơ quan làm việc để cán bộ, viên chức và người lao động biết và thực hiện.

   4. Hình thức triển khai:

   Cần xác định hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, viên chức và người lao động; trong đó tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2018.

   Căn cứ vào điều kiện thực tế, các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, đơn vị có thể lựa chọn một trong số các hình thức sau:

   a. Lồng ghép vào giao ban hàng tháng, Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm… (thực hiện lâu dài); treo băng rôn tại cơ quan làm việc theo nội dung phù hợp ở trên.

   b. Tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật tập trung có mời báo cáo viên pháp luật tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật;

   c. Đối với các đơn vị không có điều kiện tổ chức tập trung thì có thể sưu tầm các loại tài liệu pháp luật như: đề cương giới thiệu, văn bản pháp luật; sách, báo pháp luật… phát cho cán bộ, viên chức tự nghiên cứu; treo khẩu hiệu tuyên truyền;

   d. Tổ chức toạ đàm, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật;

   e. Tổ chức trưng bày triển lãm các hình ảnh liên quan: việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Di sản Văn hóa..;

   g. Khuyến khích các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, đơn vị, có các hình thức sáng tạo khác làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật năm 2018”.

   5. Thời gian:

   Các hoạt động hưởng ứng cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

   III. Phân công tổ chức thực hiện:

   1. Phòng Kế hoạch Tài chính bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động.

   2. Các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, đơn vị trong Trung tâm xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí trình Giám đốc phê duyệt để phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng trước ngày 15/11/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

   Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu các tổ chức đoàn thể, Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và có báo kết quả thực hiện theo đúng thời gian quy định về Văn phòng Trung tâm./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - UBND tỉnh (để b/c);

- Sở Tư pháp;

- GĐ và các PGĐ TT;

- Các tổ chức đoàn thể trong TT;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Tổ CNTT - VP;

- Lưu VT.

(đã ký)

Phan Thanh Hải

 
In trang này