In trang này
Thông báo số: 244 /TB-BTDT, ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019
Cập nhật ngày: 11/04/2019 12:00:00

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 244 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-BTDT, ngày 11 tháng 4 năm 2019 về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019 của Trung tâm BTDT Cố đô Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 18/4/2019 đến hết ngày 8/5/2019, cụ thể như sau:

  I. Số lượng, chức danh và vị trí cần tuyển

- Nhân viên lái xe làm việc tại Văn phòng Trung tâm: 01 vị trí.

Chuyên môn:

+ Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm

+ Có kinh nghiệm trong công tác

+ Có đạo đức tốt, cẩn thận, trung thực trong thực thi nhiệm vụ.

  II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ (giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

 - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý lao động. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác (đối với người lao động làm việc tại Trung tâm).

IV. Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, số 23 Tống Duy Tân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

-Lưu VT, VP. 

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
In trang này