In trang này
Công văn số: 125/BTDT-VP, ngày 11/3/2020 - V/v tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch Covid-19
Cập nhật ngày: 11/03/2020 12:00:00

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 125/BTDT-VP

V/v tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch Covid-19

      Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

 

Thực hiện Công văn số 1848/UBND-CT ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch Covid-19;

Nhằm giúp người dân, cán bộ, viên chức và người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu các phòng ban, đơn vị sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe hiện tại để có thể hỗ trợ nhanh nhất từ cơ quan y tế cụ thể như sau:

1. Tải ứng dụng khai báo sức khỏe NCOVI để cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế nhằm chung tay đẩy lùi dịch n-Covid19. Link tải ứng dụng như sau: https://ncovi.vnpt.vn/.

2. Văn phòng, Tổ công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, cập nhật thông tin lên website của Trung tâm và chịu trách nhiệm hướng dẫn các phòng ban, đơn vị tải ứng dụng để thực hiện.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Lưu VT.

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Minh

   
 
Giao diện NCOVI
 
In trang này