In trang này
Kế hoạch số: 128/KH-BTDT, ngày 12/3/2020 - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020
Cập nhật ngày: 16/03/2020 08:55:26

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 128 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020

   Căn cứ Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

   Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Trung tâm) ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị năm 2020, cụ thể như sau:

   I. Mục đích yêu cầu:

   1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động căn cứ vào tiêu chuẩn được quy định trong Quy chế “Về đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” được ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTDT ngày 20/03/2017.

   2. Căn cứ vào thực trạng cán bộ, viên chức và người lao động để xác định nội dung, đối tượng, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với thực tế. Từ đó, đề xuất chỉ tiêu, nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

   II. Nội dung:

   1. Đào tạo trình độ sau đại học;

   2. Đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp;

   3. Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị;

   4. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý;

   5. Bồi dưỡng kiến thức các chương trình quản lý nhà nước;

   6. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh;

   7. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kĩ năng chuyên ngành:

   (Có danh sách tổng hợp số lượng dự kiến kèm theo).

   III. Hình thức thực hiện:

   1. Đào tạo trình độ sau đại học:

   a. Đối tượng: Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đối tượng trong diện quy hoạch, đã được phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch hàng năm.

   b. Điều kiện: Đáp ứng đủ tất cả các điều kiện được quy đinh tại “Quy chế về đào tạo - bồi dưỡng cán bộ viên chức và người lao động của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” được ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTDT ngày 20/03/2017.

   2. Đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp:

   Đối tượng: Cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Trung tâm.

   3. Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị:

   Đối tượng: Thực hiện theo văn bản thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Sở Nội vụ; Trường Chính trị tỉnh và theo sự phân công của Đảng ủy Trung tâm…

   4. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý:

   Đối tượng: Là cán bộ viên chức Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, viên chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng…

   5. Bồi dưỡng kiến thức các chương trình quản lý nhà nước:

   Đối tượng: Thực hiện theo văn bản thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Trường Chính trị tỉnh; Học viện Hành chính - Phân viện khu vực miền Trung…

   6. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh:

   Đối tượng: Thực hiện theo các văn bản thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh…

   7. Đào tạo bồi dưỡng khác:

   Đối tượng: Cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Trung tâm.

   IV. Tổ chức thực hiện:

   - Chánh Văn phòng có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Trung tâm các cán bộ, viên chức thuộc đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

   - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm tham mưu kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tài chính hiện hành.

   - Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm sắp xếp công việc, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao và tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

   - Cán bộ, viên chức và người lao động được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải cam kết hoàn thành nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm bàn giao công việc trước khi tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng, các cán bộ, viên chức và người lao động phải nộp lại bản sao có công chứng chứng chỉ, bằng cấp cho Văn phòng.

   Trên đây là Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động năm 2020 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

   Trung tâm kính báo cáo Sở Nội vụ tỉnh được biết./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

 - Sở Nội vụ tỉnh (để b/c);

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Lưu VT.

 

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Minh

 

In trang này