In trang này
Biểu diễn Đại nhạc
Cập nhật ngày: 14/12/2013 09:51:00
Đại nhạc là một thể loại âm nhạc dùng trong một số nghi lễ lớn của triều đình như tế Nam Giao, tế Miếu, lễ Đại triều.... Dàn nhạc bao gồm: trống, kèn và các nhạc cụ gõ có âm lượng lớn. Kèn sona và trống chiến là hai loại nhạc cụ quan trọng nhất trong dàn Đại nhạc.
Hiện nay, chương trình biểu diễn Đại nhạc được tổ chức trên sân Thế Tổ Miếu (Đại Nội, Huế) từ 10h00 đến 10h15 và từ 16h00 đến 16h15 hàng ngày;  

Biểu diễn đại nhạc tại Thế Tổ Miếu

HMCC
In trang này