In trang này
Trình tướng tập khánh
Cập nhật ngày: 01/05/2010 12:00:00
Đây là điệu múa được sử dụng trong các ngày lễ Tứ - Ngũ Tuần Đại khánh của nhà vua. Trong điệu múa có bốn vị thiên thần cân đai mũ mão oai phong lẫm liệt, vâng mệnh Thượng Đế xuống trần, mỗi người cầm một câu liễn
 
Thiên Tử Vạn Niên
Vạn Thọ Vô Cương
Quần Phương Tập Khánh
Vạn Bảo Trình Tường .
Dịch nghĩa:
Chúc vua sống lâu muôn tuổi
Tuổi thọ vô biên
Bốn phương đều chúc mừng
Muôn dân tiến của báu, dâng điềm lành.
In trang này