Hình ảnh hoạt động
Công văn số: 842/BTDT-VP, 13/7/2018 - V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018
Cập nhật ngày: 13/07/2018 12:00:00

  UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 842/BTDT-VP

      Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 7 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận được Công văn số 4548/UBND-TP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018;

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

Thí sinh tham dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ từ dễ đến khó.

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức pháp luật cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo đến cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi nói trên.

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ TT;

- CVP;

- Lưu VT.

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Minh

 
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.