Công văn số: 149/BTDT-VP, ngày 26/3/2020 - Về việc hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
: 26/03/2020 12:00:00

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 149/BTDT-VP

V/v hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

      Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các phòng ban, đơn vị.

 

Thực hiện Công văn số 177/MTTQ-BTT ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19;

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhằm tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kêu gọi cán bộ, viên chức và người lao động tích cực tham gia đóng góp ủng hộ để cùng với cả nước sớm đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh Covid-19. Việc ủng hộ được thực hiện như sau:

1. Các phòng ban, đơn vị tổng hợp tiền ủng hộ và chuyển về Phòng Kế hoạch Tài chính để chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Các đơn vị, cá nhân có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, số 3713.0.1048402 mã quan hệ ngân sách 1048402 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc trực tiếp đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế số 47 Hai Bà Trưng, thành phố Huế, điện thoại: 02343.834399, 02343.848200.

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng ban, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

 - Như trên;

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Tổ CNTT - VP;

- Lưu VT.

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Minh

 
:
Liên hệ