Hình ảnh hoạt động
Thông báo số: 308 /TB-BTDT, ngày 09 tháng 5 năm 2019, Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019
Cập nhật ngày: 09/05/2019 12:00:00

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 308 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-BTDT, ngày 11/4/2019 về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019 của Trung tâm BTDT Cố đô Huế.

Sau khi xem xét hồ sơ của các ứng viên dự tuyển và đối chiếu với điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, vị trí cần tuyển, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện dự xét tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau:

(Có danh sách kèm theo).

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo để các ứng viên được biết./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- CVP;

- Tổ CNTT-VP (đăng website);

- Các ứng viên có tên trong danh sách;

-Lưu VT, VP. 

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.