Hình ảnh hoạt động
Thông báo số: 86 /TB-BTDT, ngày 27 tháng 02 năm 2020, Danh sách nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2020 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Cập nhật ngày: 04/03/2020 11:38:40

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2020

của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-BTDT ngày 14/4/2017 của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Biên bản họp ngày 11/2/2020 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức và người lao động đợt 1 năm 2020;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo Danh sách nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2020 của đơn vị, cụ thể như sau: (Danh sách kèm theo).

  Đề nghị Trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách thực hiện theo thông báo này./.  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

- CVP;

-Lưu VT, VP. 

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.