Thông báo số: 224 /TB-BTDT, ngày 28 tháng 4 năm 2020, Về việc mở cửa các điểm di tích phục vụ khách tham quan
: 28/04/2020 12:00:00

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 224 /TB-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 04 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc mở cửa các điểm di tích phục vụ khách tham quan

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới;

Thực hiện Công văn số 3482/UBND-GD ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau thời gian tạm thời đóng cửa để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa bán vé phục vụ khách tham quan trở lại tại các điểm di tích Huế.

Thời gian mở cửa từ 07 giờ 00 ngày 05/5/2020.

 Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm và du khách, Trung tâm yêu cầu:

- Đối với cán bộ, nhân viên của Trung tâm: Đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ, rửa tay sát khuẩn, nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Đối với du khách khi đến tham quan các điểm di tích: Phải đo thân nhiệt trước khi vào tham quan, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đi theo đoàn với số lượng dưới 30 người.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trân trọng thông báo./.  

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Các đơn vị lữ hành, du lịch;

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

-Lưu VT, VP. 

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
:
Liên hệ