Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch số: 311/KH-BTDT, 10/5/2019 - Kế hoạch về việc nói không với túi ni lông tại Quần thể Di tích Cố đô Huế
Cập nhật ngày: 15/05/2019 12:00:00

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 311 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc nói không với túi ni lông tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-BTDT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình “Nói không với túi ni lông” tại Quần thể Di tích Cố đô Huế, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân, du khách và cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm nhận thức rõ về tác hại của túi ni lông đối với môi trường, qua đó nâng cao ý thức của mọi người trong việc tạo thói quen hạn chế, tiến tới không sử dụng túi ni lông trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là việc không sử dụng túi ni lông tại Quần thể Di tích Cố đô Huế.

2. Khẳng định quyết tâm của Trung tâm đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, góp phần quảng bá hình ảnh di sản văn hóa Huế ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp trên trường quốc tế và khu vực.

3. Các phòng ban, đơn vị trong Trung tâm phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc tổ chức thực hiện “Nói không với túi ni lông” tại Quần thể Di tích Cố đô Huế nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tham gia chương trình thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và phải đảm bảo thường xuyên, nề nếp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các phòng ban, đơn vị căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Lãnh đạo các phòng ban đơn vị có trách nhiệm quán triệt cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị mình hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông một lần tại nơi làm việc và trên địa bàn di tích.

2. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người dân, du khách hạn chế sử dụng túi ni lông tại Quần thể Di tích Cố đô Huế với khẩu hiệu: “Khu Di sản Cố đô Huế nói không với túi ni lông”. Tuyên truyền, vận động các đơn vị thi công, các cơ sở kinh doanh không sử dụng túi ni lông để gói hàng, đựng hàng cho du khách; Trung tâm sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu cho các đơn vị kinh doanh khi chuyển sang việc dùng túi giấy để gói hàng, đựng hàng cho du khách, dần đến xóa bỏ hoàn toàn việc dùng túi ni lông tại Quần thể di tích Cố đô Huế.

3. Tiến hành treo banner, băng-rôn, poster, phát tờ rơi tại các khu vực di tích.

4. Phát động phong trào sáng kiến vật liệu thay thế vật liệu nhựa sử dụng 01 lần trong sinh hoạt hàng ngày.

5. Không sử dụng túi ni lông để phục vụ các Hội nghị, các cuộc họp và hoạt động hàng ngày tại Trung tâm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại các phòng ban, đơn vị.

2. Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được biết để thực hiện thường xuyên và có nề nếp.

3. Giao trách nhiệm cụ thể cho một số phòng ban, đơn vị:

a. Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt chương trình “Nói không với túi ni lông” tại Quần thể Di tích Cố đô Huế.

- Thống nhất với các cơ sở kinh doanh về việc không sử dụng túi ni lông để gói hàng, đựng hàng cho du khách, có kế hoạch mua lại toàn bộ túi ni lông của các cơ sở kinh doanh đang sử dụng. Cung cấp kích thước, loại hình túi giấy cho Văn phòng Trung tâm thiết kế và dự trù kinh phí in ấn.

- Có phụ lục điều khoản không sử dụng túi ni lông trong việc bán hàng tại di tích Huế trong hợp đồng đối với các cơ ở kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt việc sử dụng túi giấy trong bán hàng.

- Kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất phát triển dịch vụ để kịp thời nâng cấp sửa chữa. Thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá cả tại các cơ sở kinh doanh.

b. Phòng Hướng dẫn Thuyết minh: có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, du khách và các cơ sở khách sạn, lữ hành không sử dụng túi ni lông khi tham quan tại Quần thể Di tích Cố đô Huế.

c. Phòng Cảnh quan Môi trường:

- Khảo sát, đề xuất trồng thêm hệ thống cây xanh, hoa, thảm cỏ tại các điểm di tích.

- Xem xét bố trí lại vị trí đặt ghế ngồi, vị trí đặt thùng rác sao cho phù hợp hơn, đảm bảo mỹ quan.

- Tích cực vệ sinh sạch sẽ tại các điểm di tích.

d. Phòng Quản lý Bảo vệ: tích cực tuyên truyền, vận động người dân, du khách không sử dụng túi ni lông khi tham quan tại Quần thể Di tích Cố đô Huế. Chú ý thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở lực lượng công nhân của các đơn vị thi công không sử dụng túi ni lông trong di tích.

e. Văn phòng:

- Thiết kế banner, băng-rôn, tờ rơi... để in ấn tuyên truyền tại các điểm di tích. Phối hợp với Trung tâm Phát triển Dịch vụ Di tích Huế để thiết kế in ấn túi giấy bán hàng.

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các phòng ban, đơn vị báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm.

4. Thời gian triển khai:

- Thực hiện bắt đầu từ ngày 20/5/2019.

5. Chế độ báo cáo:

- Ngày 15 tháng cuối quý, các phòng ban, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi Văn phòng tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Nói không với túi ni lông” tại Quần thể Di tích Cố đô Huế. Giám đốc Trung tâm yêu cầu các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 - UBND tỉnh (để b/c);

- GĐ & các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Các tổ chức đoàn thể trong TT;

- Lưu VT.

(đã ký)

Võ Lê Nhật
 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.