Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch số: 243/KH-BTDT, 11/4/2019 - Về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019
Cập nhật ngày: 11/04/2019 12:00:00

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 243 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019

 

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ nhu cầu bổ sung nhân lực cho các phòng ban, đơn vị của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ban hành Kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng mới, bổ sung theo hình thức hợp đồng lao động có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định và yêu cầu nhiệm vụ được giao để thực hiện một số công việc thông thường, đơn giản trong cơ quan.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP phải đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có đủ trình độ chuyên môn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019 của Trung tâm gồm 01 trường hợp.

2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

2.1 Quy định chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc (giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Vị trí cần tuyển dụng

- Nhân viên lái xe làm việc tại Văn phòng Trung tâm: 01 vị trí.

Chuyên môn:

+ Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm

+ Có kinh nghiệm trong công tác

+ Có đạo đức tốt, cẩn thận, trung thực trong thực thi nhiệm vụ.

4. Hình thức, nguyên tắc tuyển dụng: Xét tuyển (thông qua Hội đồng xét tuyển).

4.1. Nội dung xét tuyển

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn trực tiếp hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

4.2. Đối tượng ưu tiên khi xét tuyển

- Đã có kinh nghiệm trong công việc ở vị trí cần tuyển dụng. Có nguyện vọng phục vụ lâu dài tại đơn vị.

5. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Nếu trúng tuyển, các hồ sơ trên được lưu giữ tại các cơ quan quản lý lao động. Trường hợp không trúng tuyển đơn vị sẽ không trả lại hồ sơ dự tuyển;

- Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác (đối với người lao động làm việc tại Trung tâm).

6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển

Tại Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 23 Tống Duy Tân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Trung tâm

Là đầu mối thường trực của Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển.

- Giúp Hội đồng tuyển dụng triển khai kế hoạch, tổng hợp và chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ các buổi làm việc của Hội đồng tuyển dụng.

- Thông báo tuyển dụng và niêm yết công khai tại Trung tâm.

2. Các phòng ban, đơn vị

Quán triệt và thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị về Kế hoạch và Thông báo tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đợt 1 năm 2019 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

 GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Lưu VT.

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.