Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch số:81/KH-BTDT, ngày 25/02/2020 - Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020
Cập nhật ngày: 26/02/2020 10:10:37

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2020; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

- Triển khai và tổ chức có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống ma túy của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn di tích quản lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa; không để ma túy lây lan trong trong cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

- Tổ chức, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm tuyên truyền sâu rộng về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy năm 2020 trên phạm vi toàn đơn vị.

- Đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy của Đảng, Nhà nước đến các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động và kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy của các đơn vị.

II. Nội dung thực hiện:

1. Công tác lãnh, chỉ đạo:

Các cấp uỷ Đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma tuý; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 127-KH/TU ngày 8/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2020:

- Phổ biến mục đích, yêu cầu và thống nhất nội dung, các biện pháp tuyên tuyền đấu tranh phòng chống ma túy từng phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

- Hưởng ứng tích cực bằng cách tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị (thực hiện trong năm 2020).

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên để nâng cao nhận thức về tác hại của ma tuý và cách phòng tránh, nhất là ma tuý tổng hợp, đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, lan toả phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý.

- Nghiên cứu, tổ chức thêm các hình thức hoạt động, sân chơi bổ ích, phù hợp để thu hút đoàn viên, thanh niên, nhất là số thanh niên có biểu hiện hư hỏng, không tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội, thông qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống ma tuý.

3. Tuyên truyền thông qua các hình thức khác:

Chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên trong Trung tâm tiến hành tổ chức sinh hoạt lồng ghép đề tài phòng, chống ma túy vào các hoạt động của đoàn thể; thường xuyên cập nhật, tìm hiểu một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống ma túy để phổ biến, tuyên truyền.

III. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện:

- Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt sâu sắc đến cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị mình quản lý. Đoàn thanh niên Trung tâm tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên thanh niên; thường xuyên cập nhập các thông tin mới qua mạng Internet để tuyên truyền cho người lao động qua họp giao ban hàng tháng hoặc sinh hoạt bình xét thi đua để thực hiện chương trình lồng ghép về tác hại của ma túy, coi đây là một nội dung quan trọng trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua sinh hoạt tại cơ sở kịp thời phát hiện, báo cáo các cấp lãnh đạo mọi biểu hiện có liên quan đến hoạt động tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép các chất ma túy đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị để có phương án phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

- Các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng gửi trước 10/6/2020, báo cáo tổng kết trước 10/12/2020 gửi về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo đúng quy định.

- Văn phòng có trách nhiệm làm đầu mối về tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng gửi trước 14/6/2020, báo cáo tổng kết trước 14/12/2020 gửi UBND tỉnh qua Công an tỉnh; thông tin lên trang web của đơn vị, tìm kiếm các thông tin, văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tuyên truyền đến các phòng ban, đơn vị.

- Phòng Quản lý Bảo vệ phối hợp với các đơn vị kết nghĩa (Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh; Đại đội trinh sát C20 - Bộ Chỉ uy quân sự tỉnh) để triển khai công tác phòng, chống ma túy tại các điểm di tích.

Căn cứ vào kế hoạch của Trung tâm, Trưởng các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;                    (để báo cáo)

- Công an tỉnh TT-Huế;     (để báo cáo)

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Các tổ chức đoàn thể;

- Tổ CNTT - VP;

- Lưu VT.

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.