Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch số: 80/KH-BTDT, ngày 25/02/2020 - Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020
Cập nhật ngày: 26/02/2020 10:09:44

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH

CỐ ĐÔ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 80 /KH-BTDT

      Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 của đơn vị, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW và các Chiến lược, Chương trình, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, không để các loại tội phạm hoạt động trên địa bàn di tích.

3. Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm cũng như du khách nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, xác định phòng ngừa là chính.

4. Tăng cường phối hợp phối hợp với các cơ quan công an, quân đội, địa phương để tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các loại tội phạm.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền đến mỗi cán bộ, viên chức và người lao động, nhân dân, du khách đến tham quan nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

2. Các phòng ban, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp tham gia phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là vào dịp lễ, tết. Tổ chức trực bảo vệ cơ quan nghiêm túc, không để tội phạm lợi dụng sơ hở, đột nhập gây án.

 

3. Phòng Quản lý Bảo vệ:

- Tích cực phối hợp với các cơ quan công an, quân đội đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan các điểm di tích, nhắc nhở du khách chú ý không để tội phạm lợi dụng sơ hở để móc túi, cướp giật.

- Tăng cường phối hợp tuần tra canh gác, nhất là vào ban đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn, chống mất cắp tài sản, hiện vật tại các điểm di tích do đơn vị mình quản lý. Kiểm tra để gia cố, gia cường hệ thống cửa, khóa tại các điểm di tích, chú ý việc bảo vệ các hiện vật trưng bày ngoài trời.

4. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế: Phối hợp với lực lượng công an tăng cường tuần tra canh gác, nhất là vào ban đêm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn, chống mất cắp tài sản, hiện vật tại các kho cất giữ hiện vật và nhà trưng bày.

5. Các đơn vị thi công: Cử người trực bảo vệ tài sản của đơn vị mình tại các công trường đang thi công.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại các phòng ban, đơn vị.

2. Trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt nội dung Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động được biết để tích cực thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng gửi trước 10/6/2020, báo cáo tổng kết trước 10/12/2020 gửi về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo đúng quy định.

3. Văn phòng có trách nhiệm làm đầu mối về tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng gửi trước 14/6/2020, báo cáo tổng kết trước 14/12/2020 gửi UBND tỉnh qua Công an tỉnh; thông tin lên trang web của đơn vị, tìm kiếm các thông tin, văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tuyên truyền đến các phòng ban, đơn vị.

Tổ Công tác đặc biệt, Văn phòng tăng cường việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các phòng ban, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế yêu cầu các phòng ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;                    (để báo cáo)

- Công an tỉnh TT-Huế;     (để báo cáo)

- GĐ và các PGĐ Trung tâm;

- Các phòng ban, đơn vị;

- Các đơn vị thi công;

- Lưu VT.

(đã ký)

Võ Lê Nhật

 
Các tin khác:
Trang chủLiên hệ
Liên kết Website
Bản quyền Website thuộc về Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Địa chỉ: Tam Toà, 23 Tống Duy Tân - Huế - Việt Nam
Điện thoại: +(84).234.3523237 - 3513322 - 3512751 - Fax: +(84).234.3526083
Email: huedisan@gmail.com
Xin ghi rõ nguồn “Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế” khi sử dụng thông tin từ Website này.