Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019”
: 26/05/2019 12:00:00
Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Đảng ủy Trung tâm BTDT Cố đô Huế đã xây dựng Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 20/3/2019, về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Ngày 24/5/2019, Đảng ủy Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt, các tổ chức đoàn thể, Trưởng, phó các phòng ban, đơn vị và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập chuyên đề nói trên.

Đồng chí Lê Đắc Dũng, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2019

Tại Hội nghị, Lê Đắc Dũng, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của chuyên đề năm 2019 với 3 nội dung chính là xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của cơ quan đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương” và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Sau khi kết thúc đợt học tập chính trị, các ĐBBP, các chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động căn cứ kế hoạch và các nội dung được quán triệt, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tại Chi bộ mình. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động liên hệ bản thân, đăng ký nội dung phấn đấu làm theo, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình, chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện.

Nguyễn Hồng Phương
:
Liên hệ