list
Công khai ngân sách

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2021
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2021

Cập nhật lần cuối: : 08/06/2021 08:41:00

Quyết định về việc công bố công khai số liệu xét duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai số liệu xét duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2020

Cập nhật lần cuối: : 24/05/2021 16:46:00

Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán thu, chi ngân sách, nguồn khác năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán thu, chi ngân sách, nguồn khác năm 2020

Cập nhật lần cuối: : 24/05/2021 16:44:00

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2021
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2021

Cập nhật lần cuối: : 22/01/2021 15:48:00

Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020

Cập nhật lần cuối: : 05/01/2021 16:29:00

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020

Cập nhật lần cuối: : 30/11/2020 14:36:00

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020

Cập nhật lần cuối: : 15/10/2020 14:41:00

Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020

Cập nhật lần cuối: : 09/10/2020 12:42:00

công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Cập nhật lần cuối: : 24/06/2020 12:39:00

công bố công khai số liệu xét duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2019
công bố công khai số liệu xét duyệt quyết toán chi ngân sách năm 2019

Cập nhật lần cuối: : 24/06/2020 12:36:00

12