list
Tin tức

Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2021
Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2021

Cập nhật lần cuối: : 26/07/2021 15:33:00

Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2019
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2019

Cập nhật lần cuối: : 25/03/2019 16:53:00

Lễ kết nạp đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018
Lễ kết nạp đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018

Cập nhật lần cuối: : 07/11/2018 19:57:00

Lễ Kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018
Lễ Kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2018

Ngày 23/4/2018, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội đã tổ chức lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cập nhật lần cuối: : 02/05/2018 16:47:00

Đại hội Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2018-2020
Đại hội Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2018-2020

Sáng ngày 22/3/2018, Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa đã tiến hành Đại hội lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Cập nhật lần cuối: : 05/04/2018 09:15:00

Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2016
Lễ kết nạp Đảng viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa năm 2016

Cập nhật lần cuối: : 26/12/2016 17:35:00

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2016)
Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ đến Vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2016)

Cập nhật lần cuối: : 06/10/2016 10:52:00

Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2016)
Hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2016)

Cập nhật lần cuối: : 06/10/2016 10:50:00

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về

Cập nhật lần cuối: : 06/10/2016 10:48:00

Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng
Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng

Cập nhật lần cuối: : 05/09/2016 09:45:00

12