Cơ cấu tổ chức
Cập nhật lần cuối: 16/03/2021 02:04:00 
 

- Tổng số Cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm: 33 người. Trong đó: Nam: 08/33 chiếm 24,25%; Nữ: 25/33 chiếm 75,75%.

- Bộ máy tổ chức Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa:

+ Lãnh đạo: 01 Giám đốc

+ Phòng chuyên môn:

                    Ÿ Phòng Tổ chức - Hành chính – Kế toán.

                    Ÿ Phòng Nuôi dưỡng  Người cao tuổi - Khuyết tật - Nuôi dạy trẻ em.

                    Ÿ Phòng Y tế.

                    Ÿ Phòng Công tác xã hội.                          

Sơ đồ cơ cấu tổ chức:

 

Trung tâm