Giới thiệu trung tâm
Cập nhật lần cuối: 22/03/2020 09:52:00 
 

Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại số 78 đường 02 tháng 4, khóm Tây Bắc 2, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058.3540576 - 058.3833835 - 058.3831132.

Địa chỉ E-mail: btxh.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ Website: ttbtxh.khanhhoa.gov.vn

Tên đầy đủ: Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa (theo Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa).

                CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

                Chức năng của Trung tâm

Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc,nuôi dưỡng các đối tượng xã hội theo quy định của pháp luật, bao gồm: Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật và người tâm thần.

Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tâm thần theo quy định hiện hành.

2. Tiếp nhận và nuôi dưỡng các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp trong thời gian không quá 03 tháng.

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật trên địa bản tỉnh. Vận động các nguồn tài trợ, các tổ chức, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động.

4. Tiếp nhận, nuôi dưỡng các đối tượng tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí.

5. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuấtl trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe các từng nhóm đối tượng.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách.

7. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội trở về với gia đình tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

8. Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội đối với đối tượng đang nuôi dưỡng tại Trung tâm và phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa để tư vấn về công tác xã hội cho đối tượng tại Trung tâm.

9. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ vật chất, tinh thần cho đối tượng tại Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa.

Quyền hạn của Trung tâm

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, bố trí sắp xếp cán bộ, nhân viên; thực hiện chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa.

2. Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Quyết định tiếp nhận đối tượng không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nhưng không có điều kiện sống ở gia đình và có nhu cầu vào sống ở Trung tâm, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí (gọi chung là đối tượng tự nguyện).

4. Quyết định chuyển đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm về gia đình hoặc Nhà xã hội, cộng đồng.

5. Tự chủ trong tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ vật chất và tinh thần cho đối tượng tại Trung tâm theo quy định của pháp luật.

            6. Các quyền lợi khác được thực hiện theo quy định hiện hành.